zondag 30 november 2014

Na een lange tijd heb ik besloten weer eens verder te gaan met blogberichten . Reden hiervoor is eigenlijk heel simpel. Ik ontwerp al meer dan een jaar niet meer, veroorzaakt door het vele illegaal plaatsen van patronen op het internet.
After a long time I have decided to go on with blogging. Reason for this is quite simple. I have not designed for over one year now, caused by all the copyright infringements on the internet.
De mensen die illegale kopieën op het internet plaatsen zetten je soms voor niet voor te stellen opmerkingen. Voorbeeld hiervan is het volgende forum: deel je borduurpatronen. Dit is inmiddels een geheime groep, dus je zult het niet zo makkelijk vinden. Reden voor geheimhouding was heel eenvoudig: er werden heel veel patronen gedeeld die illegaal van het internet waren afgehaald. (eigenlijk waren er alleen maar illegale patronen). Toen de mensen die dit deden er op waren aangesproken door de Needlepoint Designers en beschuldigd werden van diefstal is het forum gauw geheim geworden.

People who place illegal copies on the internet sometimes really make you amazed about their remarks. Example of this is the following forum: deel je borduurpatronen (share you charts). At the moment this is a secret group, so you won't be able to find them easily. Reason for secrecy is also quite simple: a lot of charts were shared which were all downloaded from the internet (actually there were only illegal charts). People who were doing this were accused by the Independent Needlepoint Designers of theft.

Meldingen op dit forum werden doorgegeven aan de Needlepoint Designers en enkelen van de groep gingen op zoek naar de dader, want ja, dat mag natuurlijk niet. Gegevens van dit forum doorgeven terwijl je wel zelf illegale kopieën plaatst, want ook al is dit diefstal, dat mag niet.

Messages on this forum were passed on to the Needlepoint Designers and some of the members started looking for the person who did this, because of course that is not allowed. Passing on information of this forum , where you yourself place illegal copies which is theft, is not allowed.
Op een bepaald moment werd ik persoonlijk beschuldigd door Jona Berg dat ik de dader was. Zij had volgens haar ook bewijs: ik was bevriend met iemand die boos was op hun groep en dit gemeld had aan de Needlepoint Designers, ook was ik lid van het forum Needlepoint Designers, ik bekeek de boodschappen EN.... ik was ontwerpster.
At a certain time I was personally accused by Jona Berg  that I was that person. She had also proof according to her: I was befriended with someone who was also angry at their group and had mentioned this to Needlepoint Designers, also I was a member of the group Needlepoint Designers, I looked at the messages (why not if you are a member) AND.... I was a designer.
Dus alles bij elkaar volgens haar voldoende redenen om mij zwart te maken en vals te beschuldigen.
So all together reason enough according to her to accuse me falsly  and black me.
Deze groep ging zich er mee bemoeien en ook ik liet me niet onbetuigd. Maar volgens Jona was ik de schuldige en er viel niet meer over te discussiëren. Gelukkig nam het aantal leden van deze groep af, omdat meer mensen van mening waren dat dit toch echt niet kon.

Other members of this group started to interfere and also I did not stay quiet. But according to Jona I was the culprit and she did not want to discuss this anymore. Fortunately the number of members of this group fall off, as there were more people who had the opinion that this was something you could not do.
Deze Jona Berg is degene die zich dagelijks bezig houdt met het plaatsen van illegale kopieën en had ook uitgebreid onderzoek naar mij gedaan (?). Blijkbaar werkt ze niet want ze is hier hele dagen mee bezig. Toch wel zielig als je zo je leven moet vullen (sarcastisch bedoeld).
This Jona Berg is someone who keeps herself busy all day long with placing illegal copies on the internet and who had also done an extensive investigation about me.(?) Apparently she does not work as she is busy with this fulltime. Actually it is quite sad if you have to fill your days like this (sarcasticly meant).

Ik heb me direct afgemeld van deze groep en de volgende dag contact opgenomen met de beheerder van de groep: Sharon Bergsma. Volgens de beheerder van de groep was het inderdaad niet netjes wat Jona had gedaan, maar ze kon niet in ieders hoofd kijken. Wat betreft de illegale patronen had ze de volgende mening:
I immediately checked out from this group and next day I contacted the moderator of this group: Sharon Bergsma. According to the moderator it was not very nice what Jona had done, but she could not look in everyone's head. As for the illegal charts she had the following opinion: 

1. Ze staan ook op pinterest, dus als het daar mag, mogen wij het ook
2. Mensen met een minimum inkomen hebben geen geld om dure patronen te kopen
Hier sla ik stijl van achterover.
1. They are on pinterest, so if it is allowed there, we can do it also
2. People who have a minimum salary do not have the money to buy expensive charts. 

Mijn mening:
1. Wat op pinterest staat is ook illegaal. Als een buurman steelt, mag jij het dan ook doen???? Blijkbaar wel!!!
2. Er staan vele gratis patronen (freebies) op het internet. Dus ook minima kunnen patronen borduren. En ook ik heb geen geld om een Porsche te kopen, moet ik deze dan maar stelen omdat ik dit ook wil hebben? Blijkbaar volgens de leden van deze groep wel!!!!
My answers were:
1. What is shown on pinterest is also illegal. If your neighbour steals, are you allowed to do this as well???? Apparently yes
2. There are a number of freebies on the internet. So also people who do not have much money can still stitch. And also I do not have the money to buy a Porsche, do I have to steal it because I want it as well? According to the members of this group yes! 

Volgens de beheerder had ik wel het recht om mensen aan te pakken die mijn patronen illegaal op het net zetten. En ook andere ontwerpsters hebben dit recht. Dus Heaven and Earth Designs, Dimensions etc. pak deze mensen aan!!!!
According to the moderator I do have the right to deal with the persons who place my charts illegal on the internet. And also other designers do have this right: So : Heaven and Earth Designs, Dimensions etc. get those people!!!!

Vele ontwerpsters zijn inmiddels al gestopt met ontwerpen. Denk bijv. aan A Mon Ami Pierre. Als er nog veel meer volgen zijn er binnenkort geen nieuwe patronen meer. Dit gaat ten koste van de handwerkbusiness, ontwerpsters stoppen, winkels zijn genoodzaakt te stoppen, andere fabrikanten in deze industrie zijn ook genoodzaakt te stoppen...... En dat allemaal omdat een paar mensen iets gratis willen hebben. (Trouwens daar zijn wij Nederlanders om berucht, alles gratis willen).
A number of designers have already stopped. Think for instance at A Mon Ami Pierre. And when a lot more will follow there will not be any more new charts!! This all will stop the work for shopowners, designers, other manufacturers in this branche, the whole industry .. And all this because some people want something for nothing. (besides , we Dutch are infamous for wanting to have everything free).

Voor diegenen die meer willen weten van de Needlepoint Designers klik op deze link:
En normaal noem ik geen namen, maar in dit geval wel, want Jona vond het ook nodig mijn naam te noemen.
For those of you who want to know more about Needlepoint Designers click on this link: https://www.facebook.com/needlework.designers?fref=ts 
And usually I don't name names of people, but in this case it was necessary as Jona found it necessary to mention me 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten